Header AD

[MEGA] Đại Thanh Vân Offline 3D

Mygamevn.com xin giới thiệu tới các bạn game offline đồ họa giả 3D của Tàu với tên gọi Đại Thanh Vân.Pass giải nén: mygamevn.com
Chạy lần lượt 1- MySQL
2 - Start Sever
4 - Chạy Client
Đăng nhập tài khoản bất kỳ và chơi
(lưu ý nếu khi chọn nhân vật xong không start game được thì tắt client rồi bật lại 1 -2 lần sẽ được)

Set và Lệnh GM:

<Game_GM_Switch>0</Game_GM_Switch>
<gm>0</gm>
Sửa từ 0 thành 1
Xong bật navicat kết nối vào id root pass 123456
Mục venus bật tb_account copy charguid rồi qua bên tb_gm_account thêm vào tích vào gm level set lên 10
GM命令:
升级: /levelup/等级
获得物品: /createitem/180900002/1数量
增加绑定金:/addbindmoney/数量
飞行:/telport/x/y/mapid
满状态:/full
神兵熟练度 :/addproficiency/120000

开启活动:/activity/10002/1/秒 多少秒后开启
关闭活动:/activity/10002/0/秒 多少秒后关闭
活动次数限制 : 关闭是 debugact/0 开启 /debugact/1
/entertiming/id --猴子副本开启
/guildop/5/num 帮派活跃度
/guildwarop/1 开启帮派战
/guildwarop/3 关闭帮派战
/restextremity 重置极限挑战次数

/addbindmoney/num
/addexp/exp
/addskill/id
/addskillexp/id/exp
/addsoul/num
/addwuhun/id
/addyuanbao/num
/bcmail/title/cont/....
/createitem/id/num
/feedwuhun/id
/finishquest/id
/full
/help
/levelup/lv
/loadlua/path
/procewuhun/id
/reqenter/id
/reqleave
/sendmail/targetid/title/cont/...
/setviplevel/lv.
/storyfinish/id.
/telport/x/y/mapid
/
/acceptquest/id

/vplan/type/lv/expire 设置V计划信息,type-类型,lv-等级,expire,多少天之后过期,已经过� ��为负数(1,0,-1等)

/setsrvopen/time设置开服时间
/setsrvmerge/time 设置合服时间
/charge/num

/crossboss/1 跨服boss
/startcrossboss/1
/crossboss/2

/luaspawn/id/type id为怪物ID type 1 分批刷怪 2 定时刷BOSS 3 分裂刷怪 4 分批动画怪 5 播放剧情后刷怪 这个只能用0

[MEGA] Đại Thanh Vân Offline 3D [MEGA] Đại Thanh Vân Offline 3D Reviewed by Nguyễn Quốc Phi on October 05, 2017 Rating: 5

Post AD