[Tutorial] Add Kim Nguyên Bảo, config Giang Hồ Vấn Kiếm Việt Hóa