NPC TAM TÀ QUAN, LIỄU CHÍNH QUAN

LIỄU CHÍNH QUAN

1. NPC TIỂU XUÂN THỦY
    Trang bị từ lv 40-50, VK 5m, Sách Skill
2. NPC CHÂN ƯNG THỦ
    Bán sách Skill

TAM TÀ QUAN

1. NPC LỤC TIỂU HOÀNG
    Trang bị từ lv 40-50, VK 5m, Sách Skill

2. NPC CHÂN ƯNG HUYỀN
    Bán sách Skill