Hiệp khách giang hồ Offline 2015

Hiệp Khách Giang Hồ ver 11.0 với char Hàn Bảo Quân mới nhất.